Ledelinjer

Ledelinjer er et ledd i universell utforming og skal benyttes i alle publikumsbygg. Hensikten er å gjøre det mulig for alle å finne frem, spesielt mot knutepunkter som heiser, resepsjoner/ skranker, trapper, orienteringstavler og lignende.

Dette sier Tek 10 om ledelinjer:
§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

§ 12-6. Kommunikasjonsvei
h)Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir villedende retningsinformasjon skal unngås.

Veiledning
11.3 Ledelinjer

Dette punktet er formulert dels med krav og dels med anbefalinger.

For å sikre alle mennesker god adkomst til og i bygningers sentrale funksjoner skal det vurderes om det er behov for å etablere ledelinjer.

Ledelinjer er retningselementer som benyttes for å hjelpe svaksynte og blinde med veifinning i bygde omgivelser. Ledelinjer er særlig viktige der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne plasser eller rom, inne og ute, og til å forbinde viktige målpunkter.

Terminologi knyttet til bruk og utforming av bygde ledelinjer er lite enhetlig og til dels sprikende, men gjennomgående for de bygde ledelinjene er at de består av tre elementer med tilhørende funksjon:

Ledelinje (retningselement)
Ledelinjen angir gangbanen fra ett målpunkt til et annet og utformes gjerne som en streng eller som ribber i gangretningen.

Oppmerksomhetsfelt (element som skal påkalle oppmerksomhet)
Oppmerksomhetsfelt markerer forgreninger eller retningsendringer eller informerer om viktige funksjoner som informasjonspunkt, inngangsparti, billettluke, resepsjon eller annet. Oppmerksomhetsfelt utformes gjerne ribbene på tvers av gangretningen og plasseres vanligvis i tilknytning til retningselementer eller den naturlige ledelinjen.

Farefelt (element som varsler fare)
Farefelt skal varsle om farer som for eksempel kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapp og usikrede kanter.Farefelt utformes gjerne med flattoppede halvkuler i rader, paralelle eller forskjøvet. Farefeltene kan ha stor nytteverdi også når de etableres uten at det anlegges ledelinje, eksempelvis i forkant av trappeløp eller usikrede kanter.

 

Se prosjekter med ledelinjer

 

Fagflis